Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πηγή 

1. Όσοι από τους υποψηφίους έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του Κεφαλαίου Β της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ή Δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει αφενός να έχουν : 

α. υποβάλλει αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) έτους 2022 σε σχολικές μονάδες ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που διενεργήθηκαν τα έτη 2020 ή 2021 και αφετέρου να 

β. συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr τις ημερομηνίες από Τετάρτη 23/03/2022 έως και το Σάββατο 09/04/2022 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). 

Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – τροποποίηση παρ. 8 του άρθρου 34 ν. 2725/1999

 Πηγή   www.compass.mysch.gr

(πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το Άρθρο 53, του νόμου 4908/2022 (Τεύχος A’ 52/11.03.2022): «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται η παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999 (Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί της εισαγωγής των αθλητών που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «,με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
β) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο,
γ) τροποποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο ως προς το παραπεμπόμενο εδάφιο,
δ) στο τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. 6 του εβδόμου εδαφίου, η φράση «συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων» αντικαθίσταται από τη φράση «σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες»,
ε) στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η λέξη «Μαθητικούς» διαγράφεται,
στ) στο πρώτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η φράση «των σχολείων ως σωματείων» αντικαθίσταται από τη φράση «των σχολικών ομάδων ως σωματείων»,
ζ) στο τρίτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου διαγράφεται η φράση «και δεύτερο»,Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) & Πρόγραμμα Π.Κ.Ε. έτους 2022

 πηγή


Ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκε ο Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων στο οποίο αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος παρουσιάσεως των υποψηφίων σε αυτές. Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι υποψήφιοι/ες να μελετήσουν ενδελεχώς τις παρεχόμενες Οδηγίες διεξαγωγής των Π.Κ.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστέλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): ikanoipke2022@hcg.gr τις Βεβαιώσεις Ικανότητας (Καταλληλότητας) στις ΠΚΕ που θα λάβουν κατά περίπτωση, είτε από τα Εξεταστικά Κέντρα των Στρατιωτικών Σχολών ΣΣΕ – ΣΝΔ- ΔΑΕ- ΣΣΑΣ-ΣΜΥ, είτε  από την Ελληνική Αστυνομία, είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να θεωρηθούν αυτοδικαίως ικανοί/ες και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ήτοι δίχως να προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Τα προαναφερόμενα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (http://www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.


Σχετικά έγγραφα

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Πίνακες δεκτών υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Στρατιωτικών Σχολών – Προγράμματα διεξαγωγής και οδηγίες

 

Πηγή

Πίνακες δεκτών υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Στρατιωτικών Σχολών – Προγράμματα διεξαγωγής και οδηγίες


Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», παρ.7 της ΕΔΥΕΘΑ 3/22(ΟΕ) υπάρχει πρόβλεψη για τους υποψήφιους που θα νοσήσουν με COVID-19 κατά την διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ και μόνο για τις περιπτώσεις αυτές (μη συμμετοχή τους λόγω ανωτέρας βίας), με επέκταση των ΠΚΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της Παρασκευής 15 Απριλίου 2022. Λαμβανομένης υπόψη της περιόδου Πάσχα που ακολουθεί, οι ανωτέρω συμπληρωματικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα από Δευτέρα 02 Μαΐου έως Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Τις συμπληρωματικές ΠΚΕ διενεργούν τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει ενδιαφέρον συμμετοχής και έχουν εγγραφεί στις συναφείς καταστάσεις, και μόνο σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη διενέργειάς τους.

Εάν δεν προκύψει περίπτωση υποψηφίου που διέκοψε ή δεν εκτέλεσε τις ΠΚΕ λόγω νόσησης ως περιγράφεται ανωτέρω, οι Εξεταστικές Επιτροπές είναι στη διάθεση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων για να αποδεσμευθούν νωρίτερα.

  • Υποβολή Αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ): Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2022 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Πηγή

Δείτε το εδώ

Παρουσίαση των Πανεπιστημίων της Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δείτε εδώ τις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο - Ρέθυμνο)Πολυτεχνείο Κρήτης

Δείτε εδώ τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χάνια)
Δείτε εδώ την ενότητα που είναι αφιερωμένη σε υποψήφιους φοιτητέςΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης με σχολές που βρίσκονται σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Σητεία
Δείτε εδώ τις σχολές και τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Ηράκλειο)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού (Ηράκλειο)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών

Τμήμα Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)


Βασεις Σχολών